English
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Rokytove

 02.07.2020

OBEC ROKYTOV

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou v Rokytove, Rokytov 4, 086 01

Kvalifikačné predpoklady:

-  kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo  v podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone

  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

 - bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-  znalosť príslušnej legislatívy,

-  znalosť práce na PC,

-  vítané ovládanie cudzieho jazyka  

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní atestácie

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z,./

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

- súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

   zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 23.7.2020 do 12.00 hod.

Prihlášky s požadovanými dokladmi s označením „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Rokytov“ zasielajte na adresu: Obec Rokytov, Obecný úrad Rokytov č. 115, 086 01

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky,

oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Rokytove, dňa 02.07.2020

 

                                         Mgr. Ľubomír Pangrác-Piter

                                            starosta obce