English
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľba hlavného kontrolóra obce Rokytov

 08.06.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Rokytov

uznesením č. 1/2020 zo dňa 05.06.2020

v y h l a s u j e

v súlade s § 18 a ods. 2, v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ROKYTOV

na deň 24.06.2020

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rokytov na Obecnom úrade Rokytov o 19.00 hod.

Miesto podania prihlášky: Obec Rokytov, Obecný úrad Rokytov, Rokytov 115, 086 01

Termín podania prihlášky:  do 22. 06.2020 vrátane do 16.00 hod.

/rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad/

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

•     osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj /e-mail, telefón/

•     úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní

•     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

•     profesijný životopis, vrátanie praxe v oblasti verejnej správy, samosprávy, kontrole             a znalosti legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

•     koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

•     čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

•     písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra

     Požadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Rokytov“.

     Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na prezentáciu v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

     Funkcia hlavného kontrolóra obce Rokytov sa vykonáva na kratší pracovný čas  –  8 % pracovného úväzku.

Zverejnené na: www.obecrokytov.sk

                            úradnej tabuli obce

V Rokytove, 05.06.2020

                                                                                                 Mgr. Ľubomír Pangrác-Piter

                                                                                                           starosta obce

Vyvesené: 05.06.2020

Voľba hlavného kontrolóra obce Rokytov  - dokument na stiahnutie