English
Zmenšiť textZväčšiť text

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 04.03.2019

Číslo spisu:  18/2019/Va-10-01                                                                       dňa  04.03.2019

Vec: Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie správneho konania o:

vydaní súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v katastrálnom území Rokytov.

Žiadateľ: Agrodružstvo Tarnov, Tarnov, 086 01 Rokytov.

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín a krovia

 Parcelné číslo: KN-C: 403/4, 406, 409/2 a 413/3

Katastrálne územie: Rokytov

Druh pozemkov: ostatná plocha a trvalo trávnaté porasty, mimo zastavaného územia obce,

Druh drevín: topoľ, breza, jelša, vŕba.

Zdôvodnenie žiadosti: vyčistenie parciel od náletových drevín.

Dátum doručenia žiadosti: 12.2.2019

Podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto upovedomenia písomne alebo elektronicky potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní na

adresu: Obec Rokytov, Rokytov 115, 086 01 Rokytov

e-mail: volakova@sverzov.sk

                                                                                      Mgr. Ľubomír Pangrác - Piter

                                                                                            starosta obce Rokytov

Upovedomenie vyvesené dňa: 04.03.2019                                         zvesené dňa: