English
Zmenšiť textZväčšiť text

POZVÁNKA

 20.02.2019

Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Rokytov

POZVÁNKA

         Výbor US-PS Rokytov zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa

       23.3.2019 (sobota) o 15:00 hod. v sále Kultúrného domu v Rokytov

Program :

         1.      Otvorenie – schválenie programu valného zhromaždenia

         2.      Voľba návrhovej komisie

         3.      Správa o činnosti US-PS za rok 2018

         4.      Správa o finančnom hospodárení za rok 2018

         5.      Správa revíznej komisie

         6.      Kontrola uznesenia

         7.      Správa OLH a plán práce na rok 2019

         8.      Dodatok k stanovám spoločnosti podľa zákona 110/2018 Z.z. a návrh o spôsobe vyplácania     podielov a neprevzatých podielov.

         9.      Diskusia

         10.    Schválenie dodatku k stanovám spoločnosti podľa zákona 110/2018 Z.z. a návrhu o spôsobe vyplácania podielov a neprevzatých podielov.

         11.    Návrh na uznesenie a jeho schválenie

         12.    Záver

                                           

         Poučenie : Vaša účasť na valnom zhromaždení je nevyhnutná. V prípade že sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, je nutné splnomocniť inú osobu na zastupovanie vrátane hlasovania. Pozvánku predložte pri prezentácii.

                                                                                                                                 Ján Jakubašek

                                                                                                                                  predseda US-PS