SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo – Rokytov Pozvánka na Valné zhromaždenie

 23.03.2023

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo – Rokytov

POZVÁNKA

Výbor Urbárskej spoločnosti- pozemkové spoločenstvo – ROKYTOV

/ďalej len „spoločenstvo“/ na základe zákona č. 97 / 2013 Z.z.

o pozemkových spoločenstvách zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva

na deň 15. apríla v /sobotu/ 2023 o 15. hod. Do kultúrneho domu v ROKYTOVE

Program valného zhromaždenia:

Od 14.30 hod. Prezentácia

Od 15.00 hod. Priebeh valného zhromaždenia s programom:

1. Otvorenie

2. Prečítanie a schválenie programu

3. Voľba pracovných komisii /mandátovej a návrhovej/

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti za rok 2022

6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022

7. Správa revíznej komisie za rok 2022

8. Kontrola uznesenia z roku 2022

9. Správa O L H Ing. Vladimíra Rybára

10. Schválenie vyplatenia výšky podielu 80,- Eur na jeden hektár za rok 2022.

11. Diskusia – rôzne

12. Návrh na uznesenie – schválenie uznesenia

13. Záver

Z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a tým aj schválenia predkladaných materiálov, je vaša účasť, alebo splnomocneného zástupcu

na valnom zhromaždení nevyhnutná.

V prípade, že sa zhromaždenia nezúčastnia členovia spoločenstva disponujúci nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa veľkosti podielov, uskutoční sa podľa

§ 15 ods.5 zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách mimoriadne zasadnutie.

V ten istý deň o 16. hod. Na tom istom mieste s tým istým programom.

S pozdravom Andrej Hankovský

Predseda US – PSZoznam aktualít: