SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo ROKYTOV POZVÁNKA

 27.02.2024

Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo ROKYTOV

 

POZVÁNKA

 

Výbor Urbárskej spoločnosti – Pozemkové spoločenstvo – Rokytov

/ ďalej len spoločenstvo / na základe zákona č. 97/2013 Z.z.

o pozemkových spoločenstvách zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva

na deň 16. marca 2024 v /sobotu/ o 14.30 hod.

Do kultúrneho domu v Rokytove.

 

Program valného zhromaždenie:

Od 14.30 hod. Prezentácia

Od 15.00 Priebeh valného zhromaždenia s programom:

 

 • Otvorenie

 • Prečítanie a schválenie programu

 • Voľba pracovných komisii / mandátovej a návrhovej /

 • Správa mandátovej komisie

 • Správa o činnosti za rok 2023

 • Správa o finančnom hospodárení za rok 2023

 • Správa revíznej komisie za rok 2023

 • Kontrola uznesenia z roku 2023

 • Správa OLH Ing. Vladimíra Rybára

 • Diskusia – rôzne

 • Návrh na uznesenie – schválenie uznesenia

 • Záver

 

Z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a tým aj schválenia predkladaných materiálov, je vaša účasť, alebo splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení nevyhnutná.

V prípade, že sa zhromaždenia nezúčastnia členovia spoločenstva disponujúci nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa veľkosti podielov sa VZ bude považovať

ako dielčie zhromaždenie / schôdza /

 

 

Andrej Hankovský, v.r.

predseda spoločnosti


Zoznam aktualít: