SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Valné zhromaždenie.

 01.05.2022

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo – ROKYTOV

POZVÁNKA

Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo ROKYTOV

(ďalej len ,,spoločenstvo“/ na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových

spoločenstvách zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva

na deň 28. mája 2022 o 15. hod. Do kultúrneho domu v ROKYTOVE

Program valného zhromaždenia:

Od 14. 30 hod. Prezentácia.

Od 15.00 hod. Priebeh valného zhromaždenia s programom:

- Otvorenie

  • Prečítanie a schválenie programu

  • Voľba návrhovej a mandátovej komisie

  • Správa o činnosti za rok 2021

  • Správa o finančno hospodárenie za rok 2021

  • Správa revíznej komisie za rok 2021

  • Kontrola uznesenia z roku 2021

  • Správa OLH , plán činnosti na rok 2022

  • Návrhy na úpravu a doplnenie stanov

  • Diskusia

  • Návrh na uznesenie – schválenie uznesenia

  • Záver

V prípade, že sa zhromaždenia nezúčastnia členovia spoločenstva disponujúci nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa podielov,

vzhľadom na naliehavosť prejednávaných úloh, uskutoční sa podľa

§ 15 ods. 5 zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

mimoriadne zasadnutie spoločenstva.

V ten istý deň o 16. 00 hodine na tom isto mieste.

Hankovský Andrej

predseda US – PS


Zoznam aktualít: